تبلیغات
دبیرخانه استانی ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره ابتدایی آذربایجان غربی - مطالب ابر ارزشیابی توصیفی

برگزاری نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی


نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی در محل سالن اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان آذبایجان غربی انجام شد. در این نشست در ابتدا حسین پور معاون آموزش ابتدایی استان ضمن خیرمقدم به مهمانان بر اهمیت ارزشیابی کیفی توصیفی در نظام آموزشی کشور و اهمیت همسویی آموزش و پرورش و دانشگاه ها تاکید نمودند. سپس مقصود رزم آر رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی با اشاره به اهمیت همسویی دانشگاه و آموزش و پرورش بر نقش بی بدیل این گونه ارتباطات تاکید نموده و این نشست را در همین راستا ارزیابی کردند. ایشان در ادامه به سیر تحول ارزشیابی کیفی توصیفی در آموزش و پرورش اشاره نمودند.


برگزاری نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی


در مرحله بعدی نشست، از طریق کلاس مجازی، ارتباطی مجازی با دکتر محمد حسنی برقرار شد و ایشان در مورد مدل و الگوی مفهومی ارزشیابی کیفی توصیفی در حالت کلی وهمچنین اجزای این مدل به تفکیک مطالب مفصلی را ارائه نمودند.دکتر حسنی بر عناصر و مولفه های اثر گذاری چون هدف ، کانون توجه ، جمع آوری اطلاعات ، بازخورد و عامل در مدل مفهومی اشاره نموده و به لزوم هماهنگی بین این عناصرتاکید نمودند.


برگزاری نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی

دکتر حسین پور معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ارومیه با اشاره به وجود عناصر مختلف برنامه درسی، این موضوع را خاطر نشان شدند که برای اثرگذاری بیشتر ارزشیابی کیفی توصیفی نیاز است سایر عناصر برنامه درسی نیز به صورت متناسب با این عنصر تعریف شوند.
دکتر شیخ زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه بر اهمیت نیازسنجی ابعاد دانشی و مهارتی در زمینه ارزشیابی کیفی توصیفی و همچنین بر اهمیت سیستم جذب، نگه داشت و بهسازی  ونظارت و ارزیابی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تاکید نمودند.
دکتر عبدلی مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد ارومیه برنقش  بی بدیل فرهنگ درتدوین ، استقرارو اشاعه هر نوآوری پرداخته و این موضوع را یکی از اساسی ترین موضوعات دراجرای مطلوب ارزشیابی کیفی توصیفی قلمداد نمودند.
درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اهمیت کاروزی در دانشگاه فرهنگیان در شکل گیری بنیان های نظری و عملی  صحیح در مورد ارزشیابی کیفی توصیفی در دانشجو معلمان تاکید نمودند.
دکتر وحدت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه به لزوم توجه بیشتر به نیازها و انتظارات معلمان در راستای استقرار و ارتقای کیفیت سیستم ارزشیابی کیفی توصیفی  و بر اهمیت اقدامات علمی و عملی دانشگاه در این حوزه تاکید نمودند.
دکتر ضیائی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر مغفول ماندن کودک در فرهنگ عامه مردم اشاره نمودند و بر اهمیت توجه به کودک در الگوی توسعه ای جامعه اشاره نموده وبر لزوم توجه به تصمیم گیری های مشترک درمقوله بسیار مهم ارزشیابی کیفی - توصیفی را خواستار شدند.
کرمیار عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان نیز با اشاره به ظرفیت بالای علمی اساتید استان بر لزوم ادامه دار بودن چنین نشست های تاکید نمودند.

در پایان نظرات و پیشنهادات اساتید ، مدیران ، سرگروه های آموزشی و راهبران جمع بندی گردید.

نظرات() 

شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از تغییرات در نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش کشور در دهه اخیر مد نظر بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. رویکرد این پژوهش توصیفی - پیمایشی بود که در آن دیدگاه 165 نفر از معلمان پایه های اول تا سوم ابتدایی و 9 نفر از کارشناسان مسوول آموزش ابتدایی که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 سوال بسته پاسخ در 11 حیطه از موانع موجود در اجرای این طرح گردآوری گردید. روش تجزیه و تحلیل یافته ها آزمون t تک نمونه ای واریانس یک طرفه و آزمون t مستقل بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که موانع و چالش های پیش روی طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در حیطه های ترتیب با منابع کالبدی و آموزشی، آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین، عوامل سازمانی، میزان تناسب برنامه های درسی، ارتباط میان آموزش و پرورش و دانشگاه، عدم همکاری والدین، نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، فرآیند یاددهی و یادگیری و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان هستند و در حیطه های مفاهیم جدید تعلیم و تربیت چالشی وجود ندارد. همچنین موانع و چالش های پیش روی این طرح از دیدگاه کارشناسان مسوول به ترتیب آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین و منابع کالبدی و آموزشی، میزان تناسب برنامه های درسی و نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاه، عوامل سازمانی و عدم همکاری والدین هستند و در حیطه های فرآیند یاددهی و یادگیری، ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان و مفاهیم جدید حوزه تعلیم و تربیت از دیدگاه کارشناسان مسوول چالشی وجود ندارد.

نویسندگان:  كشتی آرای نرگس, کریمی علویجه اكرم*, فروغی ابری احمدعلی


برای دریافت مقاله کلیک کنید

نظرات() 
نظرات() 


برگزاری دومین پنل تخصصی سرگروه های درسی استان با موضوع آزمون های عملکردی

دومین پنل تخصصی سرگروه های درسی استان با موضوع آزمون های  عملکردی در محل اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی استان برگزار گردید. در این پنل جودت سرگروه درسی استان با اشاره به ماهیت آزمون های عملکردی و مقایسه آن با رویکردهای جدید یادگیری به تبیین مراحل طراحی یک آزمون عملکردی پرداخت. در ادامه رزم آرا رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی استان مولفه های اساسی یک آزمون عملکردی  را با توجه به رویکردهای جدید در حوزه ارزشیابی تبیین نمود. در این پنل حاضرین سوالات خود را مطرح نموده و به سوالات پاسخ داده شد.

براساس مباحث مطرح شده در این پنل جزوه آزمون های عملکردی تهیه شد.  برای دانلود این جزوه روی لینک زیر کلیک فرمایید.

دانلود جزوه آزمون های عملکردی

نظرات() 

برگزاری اولین پنل تخصصی سرگروه های درسی استان با موضوع درس پژوهی


اولین پنل تخصصی سرگروه های درسی استان با موضوع درس پژوهی در محل اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی استان برگزار گردید. در این پنل صابر عظیمی سرگروه بهسازی روش های آموزش و یادگیری اداره کل با اشاره به فلسفه وجودی طرح درس پژوهی، شیوه نامه تنظیم گزارش های درس پژوهی را براساس یک نگاه علمی تشریح نمود و در ادامه به بررسی فرم داوری مربوطه پرداخت. در این پنل حاضرین سوالات خود را مطرح نموده و به سوالات پاسخ داده شد.خلاصه مباحث مطرح شده در این پنل قابل دانلود از طریق لینک های زیر می باشد:

نظرات() 

ویدئوهایی جالب از جهان دانش


ویدئوهای جالب از جهان دانش


نظرسنجی

  آیا با طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرایند مدار موافق هستیدخبرنامه پیامکی دبیرخانه

کسب درآمد ویژه همکاران

  filesell

آمار  بازدیدها

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

  پیشنهادات ما برای ارزشیابی توصیفی

  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید