تبلیغات
دبیرخانه استانی ارزشیابی تحصیلی تربیتی دوره ابتدایی آذربایجان غربی
نظرات() 


مرحله اکران عمومی جشنواره الگوهای تدریس

رزم آرا معاون آموزش ابتدائی استان آذربایجان غربی:
هدف از اکران عمومی، تسری تدریس ها جشنواره ای به سطح جامعه معلمین است تا کاربست رویکردهای فعال و نوین تدریس و یادگیری ترغیب شود.
در رویکردهای نوین آموزشی طراحی فرآیندهای یاددهی -یادگیری باید در مسیر طراحی موقعیت های پداگوژیکی قرار گیرد .
 در بررسی DNA تدریس معلم ،پیش فرض های ذهنی ، الگوها و انگاره های فرهنگی -اجتماعی و ... مورد توجه قرار می گیرد.

نظرات() 

نشست تخصصی معلمان پایه اول استان با حضور دکتر قاسم پور مقدم

در راستای  برنامه (همه برای آموزش و همه برای کیفیت ) و پروژه کیفیت بخشی پایه اول ابتدایی؛ نشست تخصصی معلمان پایه اول ابتدایی استان آذربایجان غربی با حضور دکتر قاسم پور مقدم مولف کتاب های درسی  فارسی در سالن امام علی (ع) برگزار گردید.

حسین پور


در ابتدای این جلسه حسین پور معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی یادآور شدند که پروژه  کیفیت بخشی پایه اول ابتدایی  به صورت سیستماتیک در پنج محور اولیا، معلمان، دانش آموزان، مدیران، مناطق  و نواحی طراحی شده است. ایشان خاطرنشان شدند که پروژه کیفیت بخشی پایه اول ابتدایی در جهت ایجاد کیفیت و عدالت آموزشی طراحی و اجرا می شود و جزء برنامه های اولویت دار استان است.

رزم آرا

در ادامه مقصود رزم آرا رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی اداره کل به تبیین و تشریح پروژه کیفیت بخشی پایه اول ابتدایی پرداختند. رزم آرا اشاره نمودند که پروژه کیفیت بخشی با یک نگاه سیستماتیک قصد دارد اجزا و عناصر دخیل در سیتم آموزشی پایه اول ابتدایی را به شکل هماهنگ با هم حرکت دهد و بر این اساس زمانی می توان انتظار کیفیت در یک سیستم را داشت که اجزای مختلف سیتم آموزشی همه با هم و در راستای یک هدف به شکل هماهنگی حرکت کنند. ایشان با تاکید بر اهمیت برنامه زبان آموزی در پایه اول ابتدایی به نقش بی بدیل زبان آموزی در برنامه کیفیت بخشی پایه اول تاکید نمودند.

قاسم پور

در مرحله بعد دکتر حسین قاسم پور مقدم مولف کتب درسی فارسی،  بر کیفیت بخشی در برنامه های کلان و خرد تاکید نمودند و برنامه های های گروه تالیف زبان و ادب فارسی وزارت آموزش و پرورش را در این خصوص تشریح نمودند. ایشان با اشاره به فلسفه وجودی برنامه زبان آموزی، به برنامه زبان آموزی در حالت کلی و به صورت اختصاصی در پایه اول اشاره نموده و نحوه تدریس موثر کتب بخوانیم و بنویسیم و همچنین نگاره ها، نشانه های یک و دو را یادآور شدند و به سوالات حاضرین در این خصوص پاسخ دادند.


در انتهای این نشست تخصصی جمعی از معلمین پایه اول ابتدایی استان مورد تجلیل قرار گرفتند

نظرات() 

برگزاری نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی


نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی در محل سالن اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان آذبایجان غربی انجام شد. در این نشست در ابتدا حسین پور معاون آموزش ابتدایی استان ضمن خیرمقدم به مهمانان بر اهمیت ارزشیابی کیفی توصیفی در نظام آموزشی کشور و اهمیت همسویی آموزش و پرورش و دانشگاه ها تاکید نمودند. سپس مقصود رزم آر رئیس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی با اشاره به اهمیت همسویی دانشگاه و آموزش و پرورش بر نقش بی بدیل این گونه ارتباطات تاکید نموده و این نشست را در همین راستا ارزیابی کردند. ایشان در ادامه به سیر تحول ارزشیابی کیفی توصیفی در آموزش و پرورش اشاره نمودند.


برگزاری نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی


در مرحله بعدی نشست، از طریق کلاس مجازی، ارتباطی مجازی با دکتر محمد حسنی برقرار شد و ایشان در مورد مدل و الگوی مفهومی ارزشیابی کیفی توصیفی در حالت کلی وهمچنین اجزای این مدل به تفکیک مطالب مفصلی را ارائه نمودند.دکتر حسنی بر عناصر و مولفه های اثر گذاری چون هدف ، کانون توجه ، جمع آوری اطلاعات ، بازخورد و عامل در مدل مفهومی اشاره نموده و به لزوم هماهنگی بین این عناصرتاکید نمودند.


برگزاری نشست تخصصی ارزشیابی کیفی توصیفی با حضور اساتید دانشگاهی

دکتر حسین پور معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ارومیه با اشاره به وجود عناصر مختلف برنامه درسی، این موضوع را خاطر نشان شدند که برای اثرگذاری بیشتر ارزشیابی کیفی توصیفی نیاز است سایر عناصر برنامه درسی نیز به صورت متناسب با این عنصر تعریف شوند.
دکتر شیخ زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه بر اهمیت نیازسنجی ابعاد دانشی و مهارتی در زمینه ارزشیابی کیفی توصیفی و همچنین بر اهمیت سیستم جذب، نگه داشت و بهسازی  ونظارت و ارزیابی نیروی انسانی در آموزش و پرورش تاکید نمودند.
دکتر عبدلی مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد ارومیه برنقش  بی بدیل فرهنگ درتدوین ، استقرارو اشاعه هر نوآوری پرداخته و این موضوع را یکی از اساسی ترین موضوعات دراجرای مطلوب ارزشیابی کیفی توصیفی قلمداد نمودند.
درویشی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر اهمیت کاروزی در دانشگاه فرهنگیان در شکل گیری بنیان های نظری و عملی  صحیح در مورد ارزشیابی کیفی توصیفی در دانشجو معلمان تاکید نمودند.
دکتر وحدت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ارومیه به لزوم توجه بیشتر به نیازها و انتظارات معلمان در راستای استقرار و ارتقای کیفیت سیستم ارزشیابی کیفی توصیفی  و بر اهمیت اقدامات علمی و عملی دانشگاه در این حوزه تاکید نمودند.
دکتر ضیائی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان بر مغفول ماندن کودک در فرهنگ عامه مردم اشاره نمودند و بر اهمیت توجه به کودک در الگوی توسعه ای جامعه اشاره نموده وبر لزوم توجه به تصمیم گیری های مشترک درمقوله بسیار مهم ارزشیابی کیفی - توصیفی را خواستار شدند.
کرمیار عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان نیز با اشاره به ظرفیت بالای علمی اساتید استان بر لزوم ادامه دار بودن چنین نشست های تاکید نمودند.

در پایان نظرات و پیشنهادات اساتید ، مدیران ، سرگروه های آموزشی و راهبران جمع بندی گردید.

نظرات() 

شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی

ارزشیابی توصیفی به عنوان یکی از تغییرات در نظام ارزشیابی در آموزش و پرورش کشور در دهه اخیر مد نظر بوده است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و چالش های اجرای طرح ارزشیابی توصیفی انجام گرفت. رویکرد این پژوهش توصیفی - پیمایشی بود که در آن دیدگاه 165 نفر از معلمان پایه های اول تا سوم ابتدایی و 9 نفر از کارشناسان مسوول آموزش ابتدایی که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 سوال بسته پاسخ در 11 حیطه از موانع موجود در اجرای این طرح گردآوری گردید. روش تجزیه و تحلیل یافته ها آزمون t تک نمونه ای واریانس یک طرفه و آزمون t مستقل بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که موانع و چالش های پیش روی طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان در حیطه های ترتیب با منابع کالبدی و آموزشی، آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین، عوامل سازمانی، میزان تناسب برنامه های درسی، ارتباط میان آموزش و پرورش و دانشگاه، عدم همکاری والدین، نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، فرآیند یاددهی و یادگیری و ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان هستند و در حیطه های مفاهیم جدید تعلیم و تربیت چالشی وجود ندارد. همچنین موانع و چالش های پیش روی این طرح از دیدگاه کارشناسان مسوول به ترتیب آموزش صحیح معلمان، توجیه والدین و منابع کالبدی و آموزشی، میزان تناسب برنامه های درسی و نحوه استفاده از ابزارهای ارزشیابی توصیفی، ارتباط بین آموزش و پرورش و دانشگاه، عوامل سازمانی و عدم همکاری والدین هستند و در حیطه های فرآیند یاددهی و یادگیری، ارتقای بهداشت روانی دانش آموزان و مفاهیم جدید حوزه تعلیم و تربیت از دیدگاه کارشناسان مسوول چالشی وجود ندارد.

نویسندگان:  كشتی آرای نرگس, کریمی علویجه اكرم*, فروغی ابری احمدعلی


برای دریافت مقاله کلیک کنید

نظرات() 
نظرات() 

ویدئوهایی جالب از جهان دانش


ویدئوهای جالب از جهان دانش


نظرسنجی

  آیا با طراحی و اجرای نظام ارزشیابی نتیجه محور براساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های تحصیلی و رویکرد ارزشیابی فرایند مدار موافق هستیدخبرنامه پیامکی دبیرخانه

کسب درآمد ویژه همکاران

  filesell

آمار  بازدیدها

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :

  پیشنهادات ما برای ارزشیابی توصیفی

  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید


  کلیک کنید